×

Ghetto basket

“Ghetto Basket” noteikumi 2023

13. maijs – 10. Augusts

 

1.Turnīru datumi: 13.maijs sezonas atklāšana, 18.maijs, 25. maijs, 27.maijs Daugavpilī, 1.jūnijs, 8.jūnijs, 15.jūnija, 22.jūnijs, 29.jūnijs, 1.jūlijs Valmierā, 6.jūlijs, 13.jūlijs, 15.jūlijs Tallinā, 22-23.jūlijs Ventspilī ("Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League superfinālu aizvada Ventspilī), 27.jūlijs, 3.augusts superfinās U12; U14; U16 grupām, 10.augustā sezonas noslēgums jeb superfināls pārējās grupās. 

2.Organizatori patur tiesības koriģēt Sacensību kārtību, spēļu skaitu, spēļu laikus un dienas.

3.Sacensību dalībnieku dalījums grupās:

3.1. “Open” grupa (bez LiBL un NBL spēlētājiem);

3.1.2. "Open" grupā drīkst piedalīties spēlētāji, kas dzimuši 2005.g dz. un jaunāki, kuri spēlē LIBL vai NBL

3.2. “Ghetto Ladies” grupa (spēlētājas bez ierobežojumiem);

3.3. "Pro" grupa Ghetto Basket/Baltic 3x3 League (spēlētāji bez ierobežojumiem);

3.4. "Pro" grupa Genius League (spēlētāji bez ierobežojumiem);

3.5. U17 grupa (2006. g. dz. un jaunāki);

3.6. U16 grupa (2007. g.dz un jaunāki);

3.7. U16 grupas meitenes (2007. g. dz. un jaunākas);

3.8. U15 grupa (2008. g. dz. un jaunāki);

3.9. U14 grupa (2009. g. dz. un jaunāki);

3.10. U14 grupas meitenes (2009. g. dz. un jaunākas);

3.11. U13 grupa (2010. g. dz. un jaunāki);

3.12. U12 grupa (2011.g. dz. un jaunāki);

3.13. U12 grupas meitenes (2011. g. dz. un jaunākas);

3.14. U11 grupas zēni (2012. g. dz. un jaunāki);

3.15. Organizatoru īpaši izveidotas grupas uz vienu vai vairākiem turnīriem;

3.16. Organizatori, ņemot vērā pieteikto komandu skaitu, patur tiesības katrā konkrētā turnīrā apvienot vienu vai vairākas grupas.

4. Prioritāti spēles tiek aizvadītas ar “Wilson 3x3” vai “Molten 3x3” 6. izmēra oficiālajām 3x3 basketbola bumbām. Komandām vienojoties, iespējama cita bumbas izvēle;

4.1. Sacensību izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita;

4.2. Priekšsacīkstēs tiek noskaidrotas komandas, kuras kvalificējas izslēgšanas turnīram;

4.3. Visās grupās (neskaitot "Pro" grupas), izņemot U11, U12 Meitenes un U13 grupas, apakšgrupu turnīru un izslēgšanas turnīru pirmo kārtu spēles ilgst līdz brīdim, kad viena komanda guvusi vismaz 11 punktus, sasniedzot divu punktu pārsvaru (11:9, 12:10, 13:11 utt.). Finālspēles ieteicams aizvadīt līdz 15 punktiem vai 21 punktam (“Open” grupā), ņemot vērā nosacījumu par divu punktu pārsvaru;

4.4. U11, U12 Meitenes un U13 grupas spēles notiek septiņas minūtes vai līdz 11 punktiem. Neizšķirta gadījumā, papildlaiku uzsākot spēles sākumā aizsardzībā esošajai komandai, tiek spēlēts līdz vienas komandas diviem gūtajiem punktiem. Laika kontroli veic tiesneši;

4.5. "Pro" Genius League grupā spēles grupās aizvada līdz 15 , bet izslēgšanas spēles norit līdz 15 vai 21  vienojoties abām komandām, līdz cik tiks spēlēts;

4.6. "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League grupās spēles grupā aizvada līdz 15 punktiem , bet izslēgšanas spēles norit līdz 15 vai 21 punktam;

4.7.  “Open” grupā jeb 18+ grupā, "Pro" Genius League grupā, “Ghetto Ladies”, U17, U15, U13 grupā spēļu tiesāšanu veic paši tās dalībnieki;

4.8. "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League spēles aizritēs ar tiesnešiem, grupas spēlēs ar viena tiesneša dalību spēlēs, bet izslēgšanas spēlēs ar divu tiesnešu dalību, kā arī šajā grupā tiks nodrošināta sekriteriāta klātbūtne visās spēlēs.

5. Noteikumu pārkāpumus fiksē uzbrucējs, pret kuru tiek pārkāpti noteikumi. Ja uzbrukumā ir vairāk kā divi pārkāpumi, tad uzbrūkošā komanda pēc otrā drīkst mest soda metienu;

5.2.1. Organizatori patur tiesības katrā posmā ierobežot komandu skaitu.

5.2.2  Organizatoriem ir tiesības atcelt vecuma grupu, ja nesavācas vismaz 6 komandas

5.3. Priekšsacīkšu grupā augstāku vietu ieņem komanda ar lielāku uzvaru skaitu;

5.4. Ja divām komandām ir vienāds uzvaru skaits, tiek ņemts vērā savstarpējās spēles rezultāts;

5.5. Ja trijām vai vairāk komandām ir vienāds uzvaru skaits (arī savstarpējo spēļu uzvaru skaits), tad augstāku vietu ieņem komanda, kura apakšgrupas turnīrā guvusi vairāk punktu;

5.6. Ja visi trīs rādītāji ir vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir vairāk reitinga punktu, uzsākot turnīru.

6. Uz katru Sacensību posmu komandai atļauts pieteikt no trīs līdz četriem spēlētājiem; 

6.1 Sacensību dalībniekiem katrā no posmiem atļauts pārstāvēt citu komandu.

7. U11, U12 Meiteņu un U13 grupā spēļu vadību veic tiesnesis;

7.1 “Open”, "Pro" Genius League, “Ghetto Ladies”, U17 un U15 grupā spēļu tiesāšanu veic paši tās dalībnieki;

7.2. "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League spēļu vadību veic tiesneši.

8. Sacensību katrā posmā komandas saņem punktus, atbilstoši izcīnītajām vietām:

1.vieta - 100
2.vieta - 90
3.vieta - 85
4.vieta - 80
5.vieta - 75
6.vieta - 70
7.vieta - 65
8.vieta - 60
9.vieta - 55
10.vieta - 50
11. vieta - 45
12.vieta - 40
13.vieta - 35
14.vieta - 30
15.vieta - 25
16.vieta - 20
17.-..,.vieta - 20
 

9. Ja komandas kopvērtējumā izcīnījušas vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai visu turnīru summā ir augstāks uzvaru procents. Ja šis rādītājs ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem vienība, kurai visu turnīru summā ir lielākais vidēji spēlē gūto punktu skaits.

10.Finālā piedalās kopvērtējuma labākās komandas, komandu finālturnīrā atļauts pārstāvēt tikai spēlētājiem, kuri šajā sezonā attiecīgās komandas sastāvā attiecīgajā grupā aizvadījuši vismaz vienu Sacensību posmu;

10.1. 18+ jeb  “Open” grupā piedalās 24 komandas;

10.2. "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League grupā piedalās 16 komandas;

10.3. "Pro" Genius League piedalās 18 komandas;

10.4. “Ghetto Ladies” grupā piedalās 8 komandas;

10.5. U17 grupā piedalās 16 komandas; 

10.6. U16 grupā meitenēm piedalās 8 komandas; 

10.7. U15 grupā piedalās 16 komandas;

10.8. U14 grupā meitenēm piedalās 8 komandas;

10.9. U13 grupā piedalās 16 komandas;

10.10. U12 grupā meitenēm piedalās 8 komandas;

10.11. U11 grupā piedalās 16 komandas.

10.12 U12 grupā piedalās 16 komandas

10.13 U14 grupā piedalās 16 komandas

10.14 U16 grupā piedalās 16 komandas

 

Ghetto Basket Rules 2023

13 May - 12 August

 

1. Tournament dates: May 13, season opening, May 18, May 25, May 27 in Daugavpils, June 1, June 8, June 10 in Vilnius, June 15, June 22, June 29, July 1 in Valmiera, July 6, July 13, July 15 in Tallinn, July 22-23 in Ventspils ("Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League superfinal is held in Ventspils), July 27, August 3, August 12 of the season final or super final.

2. The organizers reserve the right to adjust the Competition procedure, the number of games, the times and days of the games.

3. Division of competition participants into groups:

3.1. "Open" group (players without restrictions or 18+ group);

3.2. "Ghetto Ladies" group (players without restrictions);

3.3. "Pro" group Ghetto Basket/Baltic 3x3 League (players without restrictions);

3.4. "Pro" group Genius League (players without restrictions);

3.5. U17 group (born in 2006 and younger);

3.6. U16 group girls (born in 2007 and younger);

3.7. U15 group (born in 2008 and younger);

3.8. U14 group girls (born in 2009 and younger);

3.9. U13 group (born in 2010 and younger);

3.10. U12 Girls (born 2011 and younger);

3.11. U11 boys (born in 2012 and younger);

3.12. Groups specially created by the organizers for one or more tournaments;

3.13. The organizers, taking into account the number of teams registered, reserve the right to combine one or more groups in each specific tournament.

4. Priority games are played with "Wilson 3x3" or "Molten 3x3" size 6 official 3x3 basketballs. If the teams agree, another ball selection is possible;

4.1. The order of play of the competition is determined depending on the number of registered teams;

4.2. The group stage determine the teams that qualify for the elimination tournament;

4.3. In all groups (not including the "Pro" groups), except for the U11, U12 Girls and U13 groups, the first round matches of the subgroup tournaments and elimination tournaments last until one team has scored at least 11 points, reaching a two-point advantage (11:9, 12: 10, 13:11, etc.). Final games are recommended to be played to 15 points or 21 points (in the "Open" group), taking into account the condition of a two-point advantage;

4.4. U11, U12 Girls and U13 group games are played for eight minutes or up to 21 points. In case of a tie, when the defending team starts the extra time at the beginning of the game, the game is played until two points scored by one team. Time control is done by judges;

4.5. In the "Pro" Genius League group, the games in the groups are played up to 11 points with an advantage of +2, but the playoffs are played up to 15 or 21 points with an advantage of +2, as both teams agree on how much will be played;

4.6. In "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League groups, games in the group are played up to 15 points with an advantage of +2, but playoff games are played up to 21 points with an advantage of +2;

4.7. In the "Open" group or 18+ group, "Pro" Genius League group, "Ghetto Ladies", U17, U15, U13 group, the matches are refereed by their own members;

4.8. "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League games will be played with referees, in group games with one referee participating in the games, but in the playoffs with two referees participating, as well as in this group, the presence of the secretariat will be ensured in all games.

5. Violations of the rules are recorded by the attacker against whom the rules are violated. If there are more than two fouls in an attack, the attacking team may take a free throw after the second;

5.2. The organizers reserve the right to limit the number of teams at each stage.

5.3. In the group stage, the higher place is taken by the team with the greater number of victories;

5.4. If two teams have the same number of wins, the head-to-head result is taken into account;

5.5. If three or more teams have the same number of wins (including the number of wins in mutual games), then the higher place is taken by the team that scored more points in the subgroup tournament;

5.6. If all three scores are equal, the team with more rating points at the start of the tournament is ranked higher.

6. For each stage of the Competition, the team is allowed to apply from three to four players;

6.1 Participants of the competition are allowed to represent another team in each of the stages.

7. In the U11, U12 Girls and U13 groups, the games are managed by the referee;

7.1 In the "Open", "Pro" Genius League, "Ghetto Ladies", U17 and U15 groups, matches are refereed by their own members;

7.2. "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League games are managed by referees.

8. At each stage of the competition, the teams receive points according to the places won:

1st place - 100
2nd place - 90
3rd place - 85
4th place - 80
5th place - 75
6th place - 70
7th place - 65
8th place - 60
9th place - 55
10th place - 50
11th place - 45
12th place - 40
13th place - 35
14th place - 30
15th place - 25
16th place and lower - 20
 

9. If the teams have won the same number of points in the overall standings, then the higher place is taken by the team that has a higher winning percentage in the sum of all tournaments. If this indicator is the same, then the unit with the highest average number of points scored per game in the sum of all tournaments takes the higher place.

10. The best teams in the overall standings take part in the finals, only players who have played at least one stage of the Competition in the respective group this season as part of the respective team are allowed to represent the team in the final tournament;

10.1. 24 teams participate in the 18+ or "Open" group;

10.2. 16(5 winners  + 7 from standings + 4 wild cards) teams participate in the "Pro" Ghetto Basket/Baltic 3x3 League group;

10.3. The "Pro" Genius League features 16 teams;

10.4. 8 teams participate in the "Ghetto Ladies" group;

10.5. 16 teams participate in the U17 group;

10.6. There are 8 teams in the U16 Girls;

10.7. 16 teams participate in the U15 group;

10.8. There are 8 teams in the U14 Girls;

10.9. The U13 group features 16 teams;

10.10. There are 16 teams in the U12 Girls;

10.11. 8 teams participate in the U11 group.

 

“Ghetto Basket” 40+ grupas noteikumi 2023

1. jūnijs – 3. Augusts

1.Turnīru datumi: 1. jūnijs, 13. jūnijs, 6. jūlijs, 27. jūlijs un fināls – 3. augusts. 

2.Organizatori patur tiesības koriģēt Sacensību kārtību, spēļu skaitu, spēļu laikus un dienas.

3.Sacensībās drīkst piedalīties 1983. gadā un iepriekš dzimušie vīrieši un sievietes.  

4. Prioritāti spēles tiek aizvadītas ar “Wilson 3x3” vai “Molten 3x3” 6. izmēra oficiālajām 3x3 basketbola bumbām. Komandām vienojoties, iespējama cita bumbas izvēle;

4.1. Sacensību izspēles kārtība tiek noteikta atkarībā no pieteikto komandu skaita;

4.2. Priekšsacīkstēs tiek noskaidrotas komandas, kuras kvalificējas izslēgšanas turnīram;

4.3. Spēles ilgst līdz brīdim, kad viena komanda guvusi vismaz 11 punktus, sasniedzot divu punktu pārsvaru (11:9, 12:10, 13:11 utt.). Finālspēles līdz 15 punktiem, ņemot vērā nosacījumu par divu punktu pārsvaru;

5. Spēles aizritēs bez tiesnešiem.

6. Noteikumu pārkāpumus fiksē uzbrucējs, pret kuru tiek pārkāpti noteikumi. Ja uzbrukumā ir vairāk kā divi pārkāpumi, tad uzbrūkošā komanda pēc otrā drīkst mest soda metienu;

7. Priekšsacīkšu grupā augstāku vietu ieņem komanda ar lielāku uzvaru skaitu;

7.1. Ja divām komandām ir vienāds uzvaru skaits, tiek ņemts vērā savstarpējās spēles rezultāts;

7.2. Ja trijām vai vairāk komandām ir vienāds uzvaru skaits (arī savstarpējo spēļu uzvaru skaits), tad augstāku vietu ieņem komanda, kura apakšgrupas turnīrā guvusi vairāk punktu;

7.3. Ja visi trīs rādītāji ir vienādi, augstāku vietu ieņem komanda, kurai ir vairāk reitinga punktu, uzsākot turnīru.

8. Uz katru Sacensību posmu komandai atļauts pieteikt no trīs līdz četriem spēlētājiem; 

8.1 Sacensību dalībniekiem katrā no posmiem atļauts pārstāvēt citu komandu.

9. Sacensību katrā posmā komandas saņem punktus, atbilstoši izcīnītajām vietām:

1.vieta - 100
2.vieta - 80
3.vieta - 70
4.vieta - 60
5.vieta - 50
6.vieta - 45
7.vieta - 40
8.vieta - 35
9.vieta un tālāk - 10

10. Ja komandas kopvērtējumā izcīnījušas vienādu punktu skaitu, tad augstāku vietu ieņem komanda, kurai visu turnīru summā ir augstāks uzvaru procents. Ja šis rādītājs ir vienāds, tad augstāku vietu ieņem vienība, kurai visu turnīru summā ir lielākais vidēji spēlē gūto punktu skaits.

11.Finālā piedalās astoņas kopvērtējuma labākās komandas, komandu finālturnīrā atļauts pārstāvēt tikai spēlētājiem, kuri šajā sezonā attiecīgās komandas sastāvā attiecīgajā grupā aizvadījuši vismaz vienu Sacensību posmu;